ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ

ସମକାଳର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥାଶିଳ୍ପୀ ଓ ପ୍ରକାଶକ
କିଛି ଅଛି
Mar 16, 2021
ସେମାନେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ: ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲୁ, ସବୁ ଭୁଲ୍ । ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭିତରେ 'କିଛି ଅଛି' ଜମାରୁ ହିଁ ନାହିଁ କି ନଥିଲା । ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପଛକରି ଫେରିଲେ ଓ ନିଜେ ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ବନା ଦେବାରେ ଲାଗିପଡିଲେ - ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଇ ଭୁଲ୍ । କିଏ ଭୁଲ୍ କରୁନି ଯେ !