ନୀହାରିକା ମଲ୍ଲିକ

ଲେଖିକା ଓ ଅନୁବାଦିକା
ନାସିରା ଶର୍ମାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଗପ
Mar 10, 2021
ସୁଲେମାନ ସୁରାପାତ୍ରଟିକୁ ବିଲକିସ୍ ହାତରୁ ନେଇ ସେଥିରେ ପୁରା ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦିରାରେ ଭରିଦେଲେ ଏବଂ ବିଲକିସ୍ ଆଡକୁ ବଢାଇ ଦେଲେ । ବିଲକିସ୍ ସେତେବେଳେ ଓଠରେ ଛୁଆଁଇ ପ୍ରଥମ ଢୋକ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, ଏତିକିବେଳେ ହଠାତ ସେ ସୁରାପାତ୍ରରୁ ଏକ ସ୍ଵର ଶୁଭିଲା, - ‘ଶୁଣ ବିଲକିସ୍, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ତୁମରି ପରି ନିଜ ସୁଲେମାନଙ୍କ ନିକଟତର ଥିଲି ।‘